C C C C A+ A A- X

История

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА


На основание § 3 от АПК, считано от 11.04.2006 г. се създават административни съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на всеки от окръжните съдилища, в които се включва и Административен съд Стара Загора. Проведе се първият в историята на съдебната система в Република България конкурс за определяне на състава на новосформираните 28 съдилища.

Председателите на административните съдилища бяха назначени съобразно конкурсните резултати от Висшия съдебен съвет по предложение на Председателя на Върховния административен съд. С решение на ВСС по Протокол № 54 от 20.12. 2006 г. на длъжността “Административен ръководител – председател” на АС – Стара Загора е назначен Пламен Кирилов Петрунов. Същият встъпи в длъжност, считано от 03.01.2007 г.

Назначените в АС - Стара Загора съдии Радостин Димитров Радков, Бойка Михайлова Табакова – Писарова, Ирена Илкова Янкова, Галина Колева Динкова, Райна Димова Тодорова и Дарина Славчева Драгнева встъпиха в длъжност на 15.02.2007 г.

С решение на ВСС съдия Бойка Табакова – Писарова е назначена и встъпи в длъжност „Заместник на административния ръководител – заместник председател на АС – Стара Загора”,
На 14.10.2009 г. след спечелен конкурс встъпи в длъжност съдия Михаил Драгиев Русев.
На 07.11.2016 г. след спечелен конкурс, встъпиха в длъжност съдиите Дарина Стойкова Матеева – Базитова и Стилиян Кирилов Манолов.

С решение на ВСС от 30.01.2012 г., след спечелен конкурс, съдия Радостин Радков е назначен и встъпи в длъжност „Административен ръководител – председател” на Административен съд София-град.

С решение на ВСС от 17.04.2014 г. съдия Пламен Петрунов е освободен от длъжността председател на Административен съд – Стара Загора и след спечелен конкурс встъпи в длъжност „съдия във Върховния административен съд”.

С решение на ВСС от 09.10.2014 г., след спечелен конкурс, съдия Бойка Табакова - Писарова е назначена и встъпи в длъжност „Административен ръководител – председател” на Административен съд – Стара Загора.
С решение на ВСС съдия Галина Динкова е назначена и встъпи в длъжност „Заместник на административния ръководител – заместник председател на АС – Стара Загора”.

Подборът на съдебната администрация започна от 01.02.2007 г. с назначаването на съдебния администратор Ивелина Колева и главния счетоводител Веселин Атанасов.
Със стартиране дейността на съда на 01.03.2007 г. се назначиха поетапно служителите от специализираната и обща администрация на съда.

Съгласно § 3, ал.5 от ПЗР на АПК Министерският съвет и областните управители имат задължението да осигурят помещения за дейността на административните съдилища.

Административен съд – Стара Загора започна дейността си от началото на м. януари 2007 г. в един кабинет от Съдебната палата в гр. Стара Загора. Съгласно заповед № ЛС – 4 – 164 от 08.02.2007 г. на Министъра на правосъдието, от Председателя на Окръжен съд – Стара Загора са предоставени за ползване от Административен съд и “Банкетна зала”, находяща се в приземния етаж на Съдебната палата с площ от 81.21 кв.м, една съдебна зала от 54.95 кв.м. и половината от деловодството на Административно отделение на Окръжен съд – Стара Загора. В тези помещения съдът започна работа към 01.03.2007 г. От м. юни 2007 г. за нуждите му са предоставени и помещенията на бившия ресторант “Темида”, след освобождаването им от наемателя, находящи се също в приземния етаж на съдебната палата. Тези помещения се ползват от Старозагорския административен съд - след извършен ремонт - за съдийски кабинети, деловодство, съдебни секретари.

С договор № 885/25.04.2008 г. Община Стара Загора прехвърли безвъзмездно на Министерство на правосъдието право на собственост върху имот - частна общинска собственост, а именно ПЕТИЯ ЕТАЖ от пететажна сграда с партер, два сутерена и таван /бивш "Партиен дом"/, съставляващ имот с пл. № 1692 в УПИ ІІІ НОИ в кв. 1а по плана на гр. Стара Загора, находяща се на бул. "Руски" № 44, със застроена площ 2889 кв.м. за нуждите на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- СТАРА ЗАГОРА.

На 7 декември 2012 година официално беше открита новата сграда на съда.

С обособяването на административните съдилища като самостоятелни, България застава на най-предна позиция в Европейския съюз. Чрез тях се гарантира непосредствено установяване на европейския правов ред, на европейските норми на отношения между гражданите и държавата. Това е и едно доказателство за реалната правна реформа у нас.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация