C C C C A+ A A- X

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до наличната информация създадена или съхранявана в АС-Стара Загора.

Редът за достъп до информация в АС-Стара Загора е подробно уреден в утвърдени от Председателя Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от АС-Стара Загора, като за неуредените с тях въпроси се прилагат съответните разпоредби на ЗДОИ.

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от АС-Стара Загора можете да изтеглите от тук.

Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:

  • трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
  • точен и пълен адрес за кореспонденция - град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент ;
  • описание на исканата информация или документи;
  • в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Когато желаната от Вас форма е „копие на технически носител”, трябва да определите техническите параметри за запис на информацията.
При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, максимално удовлетворяваща техните комуникационни възможности, съобразно наличните технически възможности в АС-Стара Загора.

Заявленията за достъп до обществена информация се подават:

в служба "СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО - РЕГИСТРАТУРА" на АС-Стара Загора на адрес: 6000, гр. Стара Загора, бул. „РУСКИ” № 44, ет.5, с работно време от 9:00 ч. до 17:00 ч. ;

  • чрез куриерска услуга (писмо) на адрес: 6000, гр. Стара Загора, бул. „РУСКИ” № 44, ет.5;
  • с писмо по електронна поща на адрес delovodstvo@sz-adc.justice.bg


Заплащане на информацията:
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат:

по банков път - банка ДСК клон Стара Загора IBAN: BG68 STSA 9300 3173 7472 01, BIC: STSA BGSF, чрез картови плащания, посредством намиращите се в деловодството на АС-Стара Загора ПОС терминални устройства.

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ PDF

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ DOC

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ PDF

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ DOC

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ PDF

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ DOC

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАПИТВАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ PDF

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАПИТВАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2015 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в АС-Стара Загора.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2016 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в АС-Стара Загора.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2017 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в АС-Стара Загора.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2018 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в АС-Стара Загора.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2019 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в АС-Стара Загора.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2020 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в АС-Стара Загора.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2021 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в АС-Стара Загора.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2022 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в АС-Стара Загора.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация