C C C C A+ A A- X

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА

Дата на публикуване 14 април 2020 Последна редакция 14 април 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д

№ РД - 50
09 април 2020 г.

Във връзка с изпълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 09 април 2020г.) и мерките за превенция и ограничаване на разпространението на covid-19, приети с решения на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протоколи № 9 от 15.03.2020 год., № 10 от 16.03.2020 г., № 11 от 31.03.2020 г. и № 12 от 07.04.2020 г., с оглед организацията на работа в Административен съд – Стара Загора на основание 93, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт


Н А Р Е Ж Д А М :

І. Насрочените съдебни дела в периода 13 март – 13 май 2020 г., попадащи в приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., да се пренасрочат по-възможност за по-ранна дата в периода на извънредното положение.

ІІ. Всички останали дела, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода на извънредното положение, да бъдат отсрочени в периода след отмяната на извънредното положение до 31 юли 2020 год.
ІІІ. С оглед възобновеното образуване на делата, документите, иницииращи съдебни производства, да се докладват на съдиите определени да образуват и разпределят дела, съобразно вътрешните правила на съда.

ІV. Образуваните съдебни производства да се насочват към съдията-докладчик, който да предприема следните действия:

1. По производствата попадащи в приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., да бъдат упражнявани всички правомощия по чл. 158 и 213б от АПК.

2. Нередовните жалби и молби, попадащи извън приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., да бъдат администрирани от съдията-докладчик, като разпорежданията да бъдат публикувани на интернет страницата на съда, но да бъдат връчвани на страните след отмяната на извънредното положение.

3. Редовните жалби и молби, попадащи в приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приоритетно да се разглеждат в закрито заседание или да се насрочват в открито съдебно заседание.


4. Редовните жалби и молби, попадащи извън приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., да се разглеждат в закрито заседание или да се насрочват в открито съдебно заседание, след отсрочените дела от периода 13 март – 13 май 2020 г.

V. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите от тях се вписват в съответните книги в деня на предаването, след което се публикуват на интернет страницата на съда и ЦУБИПСА.

VІ. Делата, по които съдебните актове са окончателни и не подлежат на обжалване/или протест, се връщат на съответния първоинстанционен съд.

VІІ. По делата, които не попадат в приложението към чл.3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 09 април 2020г.), по които постановените актове подлежат на обжалване и/или протест, съдебните секретари изготвят съобщения, които заедно с делата се съхраняват от тях до отмяна на мерките, свързани с обявеното извънредно положение в страната.

VІІ.1. По делата, които попадат в приложението към чл.3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 09 април 2020г.), по които постановените актове подлежат на обжалване и/или протест, съдебните секретари изготвят съобщения, които се изпращат и връчват чрез посочен електронен адрес, чрез пощенските служби с обратна разписка /за административните органи/ или дежурните призовкари.

VІІІ. В периода на обявеното извънредно положение да бъдат разглеждани в открито съдебно заседание само делата попадащи в приложение към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. , които да бъдат насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание след 21 април 2020 г. Делата ще се разглеждат само в съдебна зала 2.

ІХ. График на делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание, се публикува най-късно до края на работния ден в четвъртък на седмицата, предхождаща датата на заседанието, на интернет страницата на съда.

Х. На лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и/или техните процесуални представители се предоставя достъп до съдебната зала за времето на съдебното заседание, като това им качество се проверява от служителите на ОЗ „Охрана на съдебната власт“ с призовка или по представен списък на призованите за деня лица, изготвен от секретаря на съдебния състав.

ХІ. Лицата по т. VІІІ ще се допускат в сградата на съда 15 минути преди началото на насроченото съдебно заседание след дезинфекция на ръцете и при условие, че носят предпазна маска или друго средство покриващо носа и устата.

ХІІ. Достъп до асансьора се допуска само за лицата, призовани по насрочени за разглеждане през съответния ден дела, техните процесуални представители, ако тяхното придвижване е затруднено по обективни причини, като в асансьора се допуска само по едно лице.

ХІІІ. В съдебната зала се допускат само лицата, призовани по съответното дело.

ХІV. Лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане дела, и/или техните процесуални представители изчакват явяването си по делото във фоайето, намиращо се непосредствено пред съдебната зала.

ХV.Извършването на административни услуги или справки по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода на извънредното положение, се осъществява при спазване хигиенните условия за допускане в сградата на принципа на „едно гише“ – регистратура, като не се допускат повече от две лица едновременно и САМО в случай, че не могат да бъдат извършени на телефонен номер 042/651080, факс 042/651030, електронен адрес delovodstvo@adms-sz.com; delovodstvo@sz-adc.justice.bg или на адреса на съда, чрез пощенска или куриерска услуга.

ХVІ. След всяко заседание задължително се извършва дезинфекция на съдебната зала.

ХVІІ. Всички останали санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки, разпоредени до влизане в сила на настоящата заповед, запазват действието си.

Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и служителите от Административен съд – Стара Загора, чрез уведомяване по телефона и публикуване в работната мрежа на съда, както и да се публикува на интернет страницата на съда от служителя „Връзки с обществеността“ и се постави на видно място на входа на съда.

Копие от заповедта да се изпрати на Началника на ОЗ „Охрана“ – Стара Загора за сведение и изпълнение, досежно достъпа на лица в сградата на съда във връзка с явяването им по насрочените открити съдебни заседания и извършването на административни услуги и справки по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода на извънредното положение.

Контролът по изпълнение на заповедта ще се осъществява лично от административния ръководител и от съдебния администратор.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС–СТАРА ЗАГОРА: /Б. ТАБАКОВА/

 

 

 

 

Изготвил:
Ивелина Колева, съдебен администратор

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация