C C C C A+ A A- X

РЕЖИМ НА ДОСТЪП ДО СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

Дата на публикуване 14 май 2020 Последна редакция 14 май 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д

№ РД - 52
14 май 2020 г.

Във връзка с изпълнение на Решение по протокол № 15,т.1 от дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, приетите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия и с оглед организацията на работа в Административен съд – Стара Загора, на основание 93, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт, считано от 14.05.2020г до 12.06.2020г

Н А Р Е Ж Д А М :

І. ОПРЕДЕЛЯМ РЕЖИМ НА ДОСТЪП до сградата на Административен Съд – Стара Загора, а именно:

1. В сградата на Административен съд - Стара Загора да бъдат допускани: страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела и лицата, които посещават сградата за получаване на административни услуги и участниците в съдебните производства за запознаване с книжата по делата в адвокатската стая.


1. Достъпът на лицата по т.1 в сградата на Административен съд – Стара Загора се разрешава при следните условия:

- след дезинфекция на ръцете и при условие, че носят ръкавици и предпазна маска или друго средство покриващо носа и устата. В случай, че нямат маска и/или ръкавици, да използват осигурените им такива, налични на входа на съда

- Достъпът до сградата на съда за участниците в процеса и техните адвокати се допуска след проверка от ОЗ “Охрана“ и само по стълбището на съда.

- Достъп до асансьора се допуска само за служители на съда и за лицата, призовани по насрочени за разглеждане през съответния ден дела, техните процесуални представители, ако тяхното придвижване е затруднено по обективни причини, като в асансьора се допуска само по едно лице.

- Допускане на лицата в процеса става непосредствено преди започване на конкретното дело, както и участници в следващите максимум две дела в едно заседание, като се спазва предвидената дистанция между лицата от минимум 1,5 м, съгласно изискванията на здравните органи.

- Достъп на адвокати и страни за справки в деловодството на съда при спазване на дистанция от минимум 1,5 м,, съобразно указанията на здравните органи.

- В адвокатската стая се допускат адвокати и страни при спазване на при спазване на разстояние от минимум 1,5 м между масите на които се четат делата. След всеки да се дезинфектира с препарати. Организацията на достъпа до стаята и на дезинфекцията се поема от АК – Стара Загора.

- Извършването на административни услуги или справки по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода 14.05.2020 г.- 12.06.2020 г., се осъществява при спазване хигиенните условия за допускане в сградата на принципа на „едно гише“ – регистратура, при непрекъснато обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространението на инфекцията и при спазване на дистанция между допуснатите.

- Във фоайето пред деловодството на съда, оборудвано за работа с граждани и адвокати, се допускат само лица, които са с предпазни маски и ръкавици, като се спазва разстояние минимум от 1,5 м, съгласно изискванията на здравните органи.

- Не се допускат лица с външно проявена симтпоматика на заболяването.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ РЕЖИМ НА ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИТЕ ЗАЛИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ

1. На лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и/или техните процесуални представители, се предоставя достъп до съдебната зала за времето на съдебното заседание, като това им качество се проверява от служителите на ОЗ „Охрана на съдебната власт“ с призовка или по представен списък на призованите за деня лица, изготвен от секретаря на съдебния състав, по посочения ред, а именно:

o Допускат се участници в непосредствено предстоящото и следващите максимум две дела в едно заседание, в зависимост от броя на лицата за спазване на дистанцията, съгласно указанията на здравните органи.
o Лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане дела, и/или техните процесуални представители изчакват явяването си по делото във фоайето, намиращо се непосредствено пред съдебната зала или пред съдебната сграда на Административен съд – Стара Загора, при невъзможност на спазване на дистанцията от между лицата.

2. В съдебните зали на Административен съд – Стара Загора се допускат само лицата, призовани по съответното дело, като:
o вещите лица изчакват извън съдебната зала до поканването им от състава на съда
o свидетелите, непосредствено след изслушването напускат съдебната зала и сградата, освен ако съдебният състав не реши друго.

3. Не се допуска публика по делата, вкл. стажанти, журналисти и други извън участниците в конкретните производства.

4. След всяко заседание се извършва дезинфекция и проветряване на залата.

ІІІ. Работният процес съдиите и съдебните служители да осъществяват като използват осигурените предпазни средства от съда.

ІV. С оглед запазване здравето на всички работещи в съдебната сграда и това на посещаващите ги, деловодство и регистратура да работят с граждани и адвокати със следното работно време: сутрин в интервала от 9.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд в интервал от 14.00 ч. до 17.00 ч.

V. Извършването на административни услуги или справки по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода до 12.06.2020г включително, да се осъществява при спазване хигиенните условия за допускане в сградата на принципа на „едно гише“ – регистратура, като не се допускат повече от две лица едновременно и САМО в случай, че не могат да бъдат извършени на телефонен номер 042/651080, факс 042/651030, електронен адрес delovodstvo@adms-sz.com; delovodstvo@sz-adc.justice.bg или на адреса на съда, чрез пощенска или куриерска услуга.

VI. ДА СЕ СПАЗВА СТРИКТНО пропускателният режим за достъп на външни лица в сградата на Административен съд – Стара Загора, като служителите от Областно звено „Охрана“ – Стара Загора осъществяват ежедневен строг контрол, съобразно изложеното по-горе в настоящата заповед.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдиите и служителите от Административен съд – Стара Загора, чрез публикуване в работната мрежа на съда, както и да се публикува на интернет страницата на съда от служителя „Връзки с обществеността“ и се постави на видно място на входа на съда.

Контролът по изпълнение на заповедта ще се осъществява лично от административния ръководител и от административния секретар.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Началника на ОЗ „Охрана“ – Стара Загора за сведение и изпълнение, досежно достъпа на лицата в сградата на съда, във връзка с явяването им по насрочените открити съдебни заседания и извършването на административни услуги и справки по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода 14.05.2020 г. – 12.06.2020 г. и да се постави на видно място в зоната на пропускателния режим.


АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС–СТАРА ЗАГОРА: /Б. ТАБАКОВА/

 

ВСС : ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация