C C C C A+ A A- X

ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛЖАВАНЕ НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА ДО 15.07.2020 Г.

Дата на публикуване 1 юли 2020 Последна редакция 1 юли 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д
№ РД - 67
01 юли 2020 г., гр. Стара Загора

Във връзка с приети Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и доп. по протокол № 16/19.05.2020 г., изменени и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г. и Решение № 418/25.06.2020 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министески съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12.06.2020 г., основание чл.93, ал.1 от Закона за съдебната власт

Н А Р Е Ж Д А М :

І. УДЪЛЖАВАМ срока на действие на въведените със заповед РД-52/14.05.2020 г. и заповед № РД-55-22.05.2020 г. на председателя на Административен съд – Стара Загора правила и мерки за достъп в сградата на Административен съд – Стара Загора и за организацията на работа на Административен съд – Стара Загора в условията на пандемия, при стриктно спазване, считано от 01 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г., включително.

ІІ. В останалите части заповедите остават непроменени.

С настоящата заповед да се запознаят всички съдии и съдебни служители, чрез публикуване в работната мрежа на съда и да се публикува на интернет страницата на съда от съдебния служител на длъжност „Връзки с обществеността“.
Копие от настоящата заповед да се постави на видно място на входа на Административен съд – Стара Загора.
Копие от заповедта да се изпрати на Началника на ОЗ “Охрана“-Стара Загора за сведение и изпълнение, чрез служителите на ОЗ“Охрана“ с работно място – Административен съд – Стара Загора, бул. „Руски“ № 44.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС–СТАРА ЗАГОРА: /Б. ТАБАКОВА/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация