C C C C A+ A A- X

ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛЖАВАНЕ НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА ДО 31.07.2020 Г.

Дата на публикуване 17 юли 2020 Последна редакция 17 юли 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д

№ РД - 73

16 юли 2020 г., гр. Стара Загора

Във връзка с приети Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и доп. по протокол № 16/19.05.2020 г., изменени и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г. и Решение № 418/25.06.2020 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378  на Министерски съвет от 12.06.2020 г., удължена с Решение №482 от 15.07.2020 г., на  основание чл.93, ал.1 от Закона за съдебната власт

Н А Р Е Ж Д А М :

І. ИЗМЕНЯМ срока на действие на въведените със заповеди РД-52/14.05.2020 г. и заповед № РД-55/22.05.2020 г. на председателя на Административен съд – Стара Загора правила и мерки за достъп в сградата на Административен съд – Стара Загора и за организацията на работа на Административен съд – Стара Загора в условията на пандемия, при стриктно спазване, считано от 15 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г., включително.

ІІ. В останалите части заповедите остават непроменени.

 

            Настоящата заповед да се сведе до знанието всички съдии и съдебни служители от Административен съд – Стара Загора.

            Копие от настоящата заповед да се предостави на служителите от ОЗ “Охрана“– Стара Загора за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на видно място на входа на Административен съд – Стара Загора.

 

           

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС–СТАРА ЗАГОРА:                                                                                                                               /Б. ТАБАКОВА/

 

 Изготвил:

Стойка Колева, административен секретар                                                    

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация