C C C C A+ A A- X

ЗАПОВЕД за ограничаване разпространението на COVID-19

Дата на публикуване 30 октомври 2020 Последна редакция 30 октомври 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д

№ РД - 100

28 октомври 2020 г.

                        Във връзка с въведените редица мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19, с оглед запазване здравето на всички работещи в съдебната сграда и това на посещаващите Административен съд – Стара Загора, на основание 93, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт

            Р А З П О Р Е Ж Д А М:

                  Въведените със заповеди РД-52/14.05.2020 г. и № РД-55-22.05.2020 г. режим на достъп до сградата на Административен съд – Стара Загора и санитарно - хигиенни и противоепидемичните мерки да се спазват стриктно до отмяната на извънредната епидемиологична обстановка в страната .

 

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдиите и служителите от Административен съд – Стара Загора, чрез публикуване в работната мрежа на съда, както и да се публикува на интернет страницата на съда от служителя „Връзки с обществеността“ и се постави на видно място на входа на съда.

Контролът по изпълнение на заповедта ще се осъществява лично от административния ръководител и от съдебния администратор.

            Копие от настоящата заповед да се изпрати на Началника на ОЗ „Охрана“ – Стара Загора за сведение и изпълнение, досежно достъпа на лицата в сградата на съда, във връзка с явяването им по насрочените открити съдебни заседания и извършването на административни услуги и справки по делата,

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС–СТАРА ЗАГОРА: /Б. ТАБАКОВА/

 

 

Изготвил:
Стойка Колева, административен секретар

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация