C C C C A+ A A- X

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване 13 март 2020 Последна редакция 13 март 2020 Инициативи и събития Отпечатай

Във връзка с епидемичната обстановка в страната и в изпълнение решение на СК на ВСС по Протокол № 8/10.03.2020 г.,дейността на съда се отчете в присъствието само на съдиите и служителите.
В резюме доклада отразява следните данни:

Настоящият отчетен период е 13-ти за работата на Административен съд - Стара Загора след създаването му. По утвърденото длъжностно щатно разписание на съда към 31.12.2018 г. са определени и заети 7 броя длъжности за магистрати, от които 1 председател, 1 заместник председател и 5 съдии.
С решение по протокол №19 от 25.07.2019 г., Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд - Стара Загора, считано от датата на вземане на решението, с което длъжностите за магистрати се увеличиха от 7 на 8 броя. Със заповед на председателя на ВАС, считано от 16.09.2019 г. на осн. чл. 94, ал.1, във връзка с чл. 227 от ЗСВ на незаетата осма длъжност „съдия в Административен съд – Стара Загора“ е командирован съдия от Административен съд – Хасково.
Утвърдените длъжности за съдебни служители към 31.12.2020 г. са 29 броя. През отчетния период е прекратено трудовото правоотношение със съдебни служители, заемащи по втори трудов договор по чл. 110 КТ длъжността „Куриер-чистач“, считано от 01.09.2019 г. и на освободената длъжност е назначен служител по трудово правоотношение, считано от 16.09.2019 г.
За освободената от 16.10.2018 г. 1 щатна бройка за длъжността „съдебен секретар” след проведен конкурс, считано от 14.02.2019 г., е назначен съдебен служител по трудов договор на основание чл. 67, ал.1 от КТ.

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №40/11.12.2018 г. по предложение на председателя на Върховния административен съд е разкрита 1 щатна бройка за длъжността „Връзки с обществеността“, считано от 01.01.2019 г на която от 01.04.2019 г. е преназначен съдебен служител с юридическо образование, заемащ длъжността „съдебен деловодител“.

На основание решение на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №7/20.05.2019 г., т.1 и чл. 93, ал. 1 т. 1 от ЗСВ е извършена трансформация на свободните 1,5 /една и половина/ щатни бройки за длъжността „Съдебен деловодител“ в 1 /една/ щатна бройка на длъжността „Съдебен помощник”. След проведена конкурсна процедура, считано от 29.11.2019 г. е назначен съдебен служител на длъжността „Съдебен помощник“ .

Така към 31.12.2019 г., съгласно утвърденото щатно разписание на съда, длъжностите за съдебни служители са 29,5, които са заети от 29 съдебни служители, тъй като 0,5 щатната длъжност „шофьор“ е заета по втори трудов договор при същия работодател на основание чл. 110 от КТ.

При така посоченото кадрово обезпечение от магистрати и съдебни служители през 2019 г. в Административен съд Стара Загора са образувани за разглеждане общо 1531 дела, от които първоинстанционни адм. дела - 993 бр. и касационни адм. дела – 538 бр.
През 2019 г. няма значително увеличение на образуваните касационни дела 538 броя спрямо предходните години. За сравнение през 2018 г. са образувани 513 касационни дела, когато има увеличение само с 2 % спрямо 2017 г. (493 броя).
Установява се значително увеличение на образуваните първоинстанционни дела през 2019г. - 993 броя, като това е годината с най-много образувани първоинстанционни дела в сравнение с предходните: 2018г. – 787 броя, 2017г. - 696 броя, 2016 г. - 611 броя, 2015 г. - 544 броя.
С приетите промени в Административнопроцесуалния кодекс, обнародван в ДВ брой 77 от 2018г., в сила от 18.09.2018г., разглеждането на данъчните дела се разпредели между всички 28 административни съдилища в страната. За отчетната 2019г. са образувани 91 броя дела, от които с предмет ревизионен акт - 47 броя.

Средната продължителност от образуването на делото до приключването му със съдебен акт по същество - с решение или определение е три месеца. Само 19,07% /274 бр./ от свършените дела не са приключили в този срок. Това е при положение, че през месец декември са образувани 133 бр. дела, чието цялостно приключване в рамките на отчетния период е практически невъзможно. За предходния период 19,79% /250 бр./ от свършените дела не са свършени в тримесечен срок, при което е запазена отличната положителна тенденция за своевременно приключване на делата и през тази година, като се има предвид, че с акт по съществото на спора са приключени 1113 дела – 77,45% от всичко свършени дела.

Запазва се и тенденцията за малък брой дела, приключили с прекратяване производството по делото – 22,55%.
Независимо от значителния брой образувани през 2019г. административни дела, в съда е постигната и максимална срочност при постановяване на съдебните актове. Просрочието при постановяване на едва 1,95% от всички 1263 броя съдебни актове е незначително, тъй като законоустановеният едномесечен срок е надхвърлен само с няколко дни.
През 2019г. общо са обжалвани 303 съдебни акта или 21,09% от постановените такива. Върнатите дела през 2019г., за които е налице произнасяне от горната инстанция по правилността на обжалвания съдебен акт, са 265 бр. дела, а в 46 от случаите производството пред касационната инстанция е прекратено.
Наред с основната си дейност – правораздаване, съдиите активно участват в общоорганизационната и административна дейност на съда. Със заповеди на административния ръководител всеки един от тях участва в състава на различни комисии, свързани с дейността на съда – Етична комисия на съдиите, Комисия за атестиране на съдебните служители, Комисия по чл. 66 от ПАС, в Група по ЗБУТ, Комисии и групи за противопожарна защита, Комисия за управление на риска по ЗФУКПС и в Комисия по ЗЗКИ. Активно се включват и в обществено значими събития, инициирани от Висшия съдебен съвет, каквито са Дните на отворени врати.

През 2019г. ръководството на Административен съд – Стара Загора продължава да следва активната си политика на прозрачност на съдебната система, залегнала в приетата Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020 г.

През отчетната 2019 г. финансовата и счетоводна политика на Административен съд – Стара Загора е основана на стриктното спазване на всички законови изисквания и указания на Министерство на финансите и Висшия съдебен съвет.
С оглед установената натовареност на съда през отчетния период, към настоящия момент утвърденият щат на магистратите е оптимален, като и през отчетния период е достигната необходимата бързина и качество на съдопроизводството.

Отчетено бе професионалното и отговорно отношение на съдебните служители към пряката им работа, както и отличните условия на труд на съдиите и съдебните служители в АС Стара Загора, съставляващи стимул за постигане на още по- добри резултати.

Пълният текст на Доклада за работата на Административен съд – Стара Загора е публикуван на сайта на съда, раздел „Отчетни доклади”.

Любомира Янчева, Връзки с обществеността
0888599077

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация