C C C C A+ A A- X

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Съдебен помощник”

Дата на публикуване 4 ноември 2020 Последна редакция 3 ноември 2020 Кариери Отпечатай

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЯВА конкурс за  длъжността „Съдебен помощник” - 1 щатна бройка.
Основни задължения:
Съдебният помощник е съдебен служител с юридическо образование, който подпомага административния ръководител, заместника му и съдиите в тяхната работа;извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, като подпомага образуването на делата; следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните; изготвя проекти на съдебни актове; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания; дава мнения по дела, изготвя доклади и становища по правни въпроси; изпълнява и други задачи, възложени от административния ръководител, неговите заместници, съдебния администратор или съдии.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
да отговаря на изискванията на чл. 162 от ЗСВ и да е издържало конкурс за съдебен служител; има само българско гражданство;има висше образование по специалността „Право”;е преминало стажа определен в ЗСВ и е придобило юридическа правоспособност;притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;не страда от психическо заболяване; отговаря на изискванията на  чл. 340а, ал.1 от ЗСВ; да не са налице обстоятелствата по чл. 340а, ал.2 от ЗСВ .

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

отлични познания по административноправни науки, общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация - ЗСВ и ПАС; комуникативност, организираност, умение за работа в екип, лоялност, мотивация за работа в съдебната система;компютърна грамотност MS Office (Word, Excel), Internet и работа със стандартна офис техника ;отлични умения за работа с електронни правно – информационни системи;отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;умения за изразяване на информация - писмено и устно;умения за намиране  на решение на нестандартни проблеми и ситуации;способност за работа под напрежение;владеенето на чужд език е предимство.

Начин на провеждане на конкурса три етапа:

първи етап - "Подбор по документи” - разглеждане на постъпилите заявления за допускане до втория етап;           
втори етап - "Писмен изпит“ - решаване на административно-правен казус, като Методиката за провеждане и оценяване на този етап се изготвя от комисията, провеждаща конкурса и се оповестява предварително;
трети етап - "Събеседване“ върху въпроси от конспект по административноправни науки и организация на работа в съдилищата. До участие в третия етап, комисията допуска само кандидатите получили оценка от втория етап - „Писмен изпит“,  не по-ниска от „Мн. Добър“ /4,50/. Конспектът ще бъде на разположение на кандидатите на регистратурата и на сайта на съда.

Размерът на основното месечно възнаграждение
е съгласно чл. 247 от ЗСВ и 25 лв. за V ранг
.

Необходими   документи:

 • заявление /по образец/;

 • автобиография /по образец/;
 • декларация по чл. 162 от ЗСВ /по образец/;

 • декларация по чл. 340а, ал.1 от ЗСВ /по образец/;  

 • декларация по чл. 340а, ал.2 от ЗСВ /по образец/;
 • копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“, заверено от кандидата;

 • копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност, заверено от кандидата;

 • свидетелство за съдимост в оригинал за работа в съдебната система, само за лицата, родени в чужбина;

 • медицинско свидетелство, при преустановяване на трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

 • медицинско свидетелство от психиатричен диспансер, че не страда от психически заболявания;

 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж, заверени от кандидата;

 • документ за компютърна грамотност;

 • други документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност, включително удостоверяващи владеенето на чужд език;

 • пълномощно за подаване на документи /ако не се подават лично от кандидата/.


Място и краен срок за подаване на документи:
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писменото заявление за участие в конкурса, необходимите документи и декларации в срок от 30 /тридесет/ календарни дни след публикуване на обявата на адрес: Административен съд Стара Загора, ул. Руски № 44, ет. 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в регистратурата  срещу входящ номер.
Формуляри от заявление, автобиография, декларации, длъжностна характеристика и Конспект по административноправни науки и организация на работа в съдилищата могат да се получат в регистратурата на Административен съд Стара Загора или от сайта на съда.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати се поставят на информационното табло на АС-Стара Загора /на входа/ и се публикуват на интернет страницата на съда, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Обявата е публикувана във в-к „България днес“ на 04.11.2020 г.

 

Свързани файлове

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация