C C C C A+ A A- X

КЛАСИРАНЕ от конкурс за длъжността "СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК"

Дата на публикуване 19 ноември 2019 Последна редакция 11 декември 2019 Кариери Отпечатай

ПРОТОКОЛ

Днес, 01.11.2019 г. се проведе заседание на определената, със заповед №РД-75/28.08.2019 година на Председателя на Административен съд – Стара Загора, комисия за провеждане на обявения конкурс за 1 щатна бройка за длъжността “Съдебен помощник” в Старозагорския административен съд, на основание чл. 93, ал. 1, т. 7, чл. 343, ал. 1 ЗСВ, във вр. с чл. 89 - чл. 96 КТ.

Комисията в състав: Председател: Галина Динкова и членове: Стилиян Манолов и Звезда Кордова, заседава по третия етап от обявения конкурс “Събеседване” върху въпроси от Конспект по административноправни науки и организация на работа в съдилищата.

На определените дата, място и час – 01.11.2019 г. в 10.00 ч. в Зала №2 в сградата на АС-Стара Загора, се явиха допуснатите кандидати, а именно:

  1. ТИХОМИР ВАСЕВ ДИМИТРОВ;
  2. ДИАНА КОЛЕВА КОЛЕВА;
  3. ВАНЯ ВАСИЛЕВА ПАНОВА.

Председателят на комисията обяви на явилите се кандидати реда, по който ще протече събеседването, срока за публикуване на резултатите и метода на оценяване съобразно утвърдената методика. Въпросите, включени в утвърдения от Председателя на АС-Стара Загора Конспект по административноправни науки и организация на работа в съдилищата (конспекта), след поставянето им в отделни пликове и в разбъркан ред бяха поставени на централната маса в залата. Председателят на конкурсната комисия покани кандидатите по желана от тях поредност да изтеглят въпрос от въпросите, включени в конспекта.

Кандидатите последователно изтеглиха въпрос от включените в Конспекта, направиха пред Комисията устно изложение по изтегления от всеки от тях въпрос, след което им бяха задавани въпроси от членовете на Комисията.

Преценката за качествата на всеки от кандидатите въз основа на техните отговори бе обективирана в поставени от членовете на комисията оценки, нанесени в индивидуални работни протоколи.

След като кандидатите напуснаха залата, Конкурсната комисия, чрез средноаритметично изчисление от оценките, нанесени от членовете на конкурсната комисия в индивидуалните им работни протоколи, определи оценката на всеки от кандидатите от етапа „Събеседване“, върху въпроси от Конспект по административноправни науки и организация на работа в съдилищата, както следва:

  • ТИХОМИР ВАСЕВ ДИМИТРОВ — „Отличен“ — 5.50
  • ДИАНА КОЛЕВА КОЛЕВА – „Много добър“ — 5.17
  • ВАНЯ ВАСИЛЕВА ПАНОВА - „Много добър“ — 5.00.

На основание чл. 95 от КТ, вр. с чл. 144 ПАС и в съответствие с приетата методика, конкурсната комисия извърши класиране на кандидатите чрез подреждането им по бал (сбор от оценката от писмения изпит и събеседването), според резултатите от тяхното представяне, като Комисията

Р Е Ш И :
КЛАСИРА кандидатите както следва:

Име на кандидатите Писмен изпит Събеседване БАЛ Класиране /място/
1 ТИХОМИР ВАСЕВ ДИМИТРОВ 6.00 5.50 11.50 1
2 ДИАНА КОЛЕВА КОЛЕВА 5.67 5.17 10.84 2
3 ВАНЯ ВАСИЛЕВА ПАНОВА 5.17 5.00 10.17 3


Комисията представи на Председателя на Административен съд – Стара Загора настоящия протокол и документите на класирания на първо място кандидат.

Лицето, класирано на първо място е длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от обявяване на резултатите от класирането, съгласно чл. 96, ал.1 и ал.2 от КТ.

Решението на комисията да се обяви на 04.11.2019 г. на информационното табло на Административен съд – Стара Загора и на сайта на съда - www.adms-sz.com, и същото да се счита съобщение за резултата от конкурса по чл. 95 ал.2 от КТ.

Комисия по провеждане на конкурс за длъжността „Съдебен помощник", назначена със Заповед №РД-75/28.08.2019г. на Председателя на Административен съд – Стара Загора:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ /Галина Динкова/

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ /Стилиян Манолов/
                  2. /п/ /Звезда Кордова/

Свързани файлове

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация